Home > M1 Garand Parts - By Grouping > Bolts & Internal Parts M1 Garand > M1 Garand Bolts - For REFERENCE ONLY > M1 Garand Springfield Gas Trap Bolt D28287- 1 J7 March '40 use

M1 Garand Springfield Gas Trap Bolt D28287- 1 J7 March '40 use