Home > M1 Garand Parts - By Grouping > Garand Bolts & Internal Parts M1 > M1 Garand Bolts - For REFERENCE ONLY > M1 Garand Bolt D6528287 IHC U International Harvester
4.40M - 4.65M use

M1 Garand Bolt D6528287 IHC U International Harvester
4.40M - 4.65M use